Shiurim

Daily:

  • Daf Yomi – 7:40-8:15 | Rabbi Yosef Trocki
  • Daf Yomi – 9:40-10:15 | Rabbi Shimon Mandel

Weekly:

  • Yoreh Deah – Wednesday 12:15 | Rabbi Yisroel Chaim Jankelewitz
  • Hashkafah – Sunday 1:12 | Rotation
    • Rabbi Yecheskel Sklar (Monday)
    • Rabbi Yoel Deutch
    • Rabbi Yediya Basser